L’Ajuntament de Molins continua afectant la riera de Vallvidrera

Més enllà de la reparació d’un esvoranc…

Cal reparar l’esvoranc, i fer-ho de manera urgent. Però no ampliant innecessàriament l’Avinguda Castellví, sinó mantenint l’amplada actual per no afectar en lo possible la Riera de Vallvidrera… Molts veïns de La Rierada estan i estaven en contra del projecte urbanístic que ja ho preveia… i que preveia causar un atemptat irreversible contra una zona protegida a nivell internacional.

L’ajuntament, el seu alcalde Sr. Xavi Paz, i el regidor de l’àrea de SiT, Sr.Ramón Sánchez, han donat inici a les “obres de reparació de l’esvoranc” causat a la Avinguda Castellví de La Rierada per les pluges de la primavera, però aprofiten per fer-les d’acord amb les directrius del Projecte del Pla Parcial aprovat al 2016 del qual en qüestionem no solament el seu contingut sinó també la seva legalitat.

És cert que aquesta obra serà qualificada com d’“una simple i necessària reparació”. Tanmateix, és també una excusa per realitzar l’obra d’ampliació del carrer.

Argüeixen que no hi ha cap altra solució legal ni tècnica: que “s’ha demostrat en una visita d’obra a la que hem convidat els veïns. A més, la urgència de la reparació impedeix estudiar qualsevulla altra obra que afecti menys la Riera de Vallvidrera”.

És obvi que és urgent!

Tanmateix, també ho és, i així ho denunciem, que “fa temps… hi havia temps”: dos mesos fa, un grup de 22 titulars de parcel·les amb habitatge varen entrar per instància a la OAC, dirigida a alcaldia (ALC-00290/2020), un escrit en el que indicaven que “no acceptem una solució basada en uns Plans Urbanístics de 2016 que no tenen en cap cas el consens veïnal per a la seva execució, un requisit que va ser exigit en moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en dia 29-06-17”.

També indicaven que la solució adoptada en les obres començades dilluns dia 13, “significarà una ampliació del vial, i la possible desaparició de la franja de bosc de ribera del seu curs, en sustentar-lo amb un mur de gabions”, i que “per tal de preservar l’estret bosc de ribera, la reparació de l’esllavissada en cap cas ha de suposar una ampliació de la via “.

I, per acabar, afegien que com que el projecte de reparació “no ha estat publicat ni sotmès a període d’al·legacions i-o informació pública” (Nota: s’ha activat com a “separata”), “demanem a l’ajuntament respecte i atenció pels veïns de La Rierada, doncs en la instància es manifestava explícitament la voluntat i disposició a ser informats i part en la solució de l’esvoranc, oimés quan varem suggerir alternatives menys lesives per la Riera i el seu bosc de ribera”.

A bones hores una “visita d’obra informativa” que va ser convocada… ¡el mateix dia en que les excavadores van començar a envair la llera de la riera!…

Solució menys respectuosa per la Riera protegida

La documentació de què disposem (Text refós del Pla parcial i Estudi d’impacte ambiental simplificat. El projecte d’urbanització de la modificació del PP La Rierada.) fa referència a unes obres que ja estaven projectades i que s’aprofita ara l’avinentesa per a portar-les a terme: un vial de fins a 10 metres d’amplada a l’avinguda Castellví, mitjançant la construcció d’un talús de terres i una contenció del talús formada per uns murs de gabions d1,5 metres d’alçada que ocuparan la llera de la riera, interferint també la seva capacitat de desguàs i afectant tota la vegetació actual de ribera i la fauna autòctona per convertir-la en una canalització que esborrarà irreversiblement la seva traça natural i la possibilitat de mantenir la continuïtat amb les zones protegides aigües amunt i aigües avall del tram que es pretén urbanitzar.

El projecte de reparació que ara mateix l’ajuntament ha posat en marxa, com s’indicà a la seva nota de premsa de 9 de juliol, -i s’ha notificat en la citada “visita d’obra”-, està basat en l’esmentat projecte d’urbanització, i “això implica necessàriament una ampliació del vial”. El que no diu es que aquesta causarà una major desforestació del marge esquerre (en el sentit d’aigües avall) i afectació de la llera i de les seves zones inundables.

Considerem que un dels greus problemes que pateix la riera de Vallvidrera és l’artificialització de les seves lleres que suposen els projectes urbanístics aprovats per l’ajuntament de Molins a La Rierada. Uns Plans urbanístics que han escapat d’una necessària avaluació ambiental per l’impacte dels Hàbitats d’Interès Comunitari de la Xarxa Natura UE 2000, i volen fugir de les determinacions de successius Informes tècnics com el de 24/03/2014 del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, que posen de manifest l’amenaça real que representa la urbanització de la Rierada.

Aquests Plans anacrònics heretats de PGM-76 que ara ressusciten com amenaces reals contra el nostre patrimoni natural i contra l’equilibri mediambiental del Parc Natural de Collserola no es podien aprovar aleshores i són totalment contraris al context normatiu urbanístic i la legalitat ambiental actuals. Es tracta de “mòmies urbanísticament destructores” que cal erradicar i repensar. En aquest cas, més enllà d’unes obres obligades per a mantenir el trànsit rodat, i darrera de l’aixopluc legal de fer-ho seguint els projectes aprovats, “s’aprofita” per a iniciar una ampliació de l’avinguda Castellví… que tard o d’hora es voldrà continuar fins el pontet que travessa la riera.

Seria un doble ampli de vial que en tot cas fóra imprescindible, només, per a l’accés de maquinària de gran tonatge necessària per dur a terme la urbanització dels terrenys encara verges avui dia i convertir-los en solars edificables.

També, segons declaracions de Ramón Sánchez, s’aprofitarà per ampliar la calçada uns metres més enllà per “guanyar més espai a la via de cara als vianants” amb un petit tram que “vol ser una mena de mirador” (sic).

Un pas de vianants “amb mirador”… de la canalització de la riera, encongida i maltractada per talussos artificials i gabions de pedres que arribaran ben a tocar del migrat curs d’aigua estiuenc? Es que a tocar de les cases de l’avinguda no hi ha ja la corresponent vorera?

S’ha d’evitar en lo possible canalitzar-la com si fos un riu urbà: cal que la Riera mantingui el caire natural que es mereix la Reserva Natural Parcial aigües amunt i aigües avall de La Rierada, doncs recordem que la Riera de Vallvidrera és protegida per la Xarxa Natura UE 2000 també en el seu pas pel nucli habitat de La Rierada i està protegida per lleis d’abast internacional.

El fet és que l’ampliació és absolutament innecessària per les necessitats del barri, i implicarà un major impacte en endinsar més del compte els murs de gabions “reparadors” cap la riera.

No estem davant d’una “simple reparació de manera ambientalment correcta”, sinó d’optar per fer una avinguda de doble sentit, innecessària per una zona marcadament rural.

En ampliar-la, la reparació entrarà més del que es podria evitar en la Zona de Flux Preferent i en el Domini Públic Hidràulic d’una Riera protegida. Una actuació que podria fins i tot ultrapassar uns límits que podrien ser legalments recorreguts.

També cal recordar que, malgrat que l’ajuntament indica que “el Parc i l’ACA hi estan d’acord”, des del Parc de Collserola i altres administracions implicades cal que es doni compliment a les obligacions establertes pel Decret 146/2010 de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, al seu article 4, entre les quals trobem: “implantació de polítiques de conservació basades en el principi de mínima intervenció o d’intervenció en favor del manteniment o la millora de la integritat ecològica d’aquests indrets”.

 

Signa: Plataforma SOS La Rierada- Pere Casas – Marc Solans

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.