L’Ajuntament de Molins continua malmetent la riera de Vallvidrera

Ara, amb motiu de la reparació de l’esvoranc a l’avinguda Castellví provocat per les pluges que hem patit aquesta primavera.

La documentació de què disposem (Text refós del Pla parcial i Estudi d’impacte ambiental simplificat. Projecte d’urbanització de la modificació del PP La Rierada) fa referència a un vial de fins a 10 metres d’amplada a l’avinguda Castellví, i a la construcció d’una protecció a la llera de la riera formada per un mur de gabions d’1,5 metres d’alçada.

El projecte de reparació que ara mateix l’ajuntament vol posar en marxa, com s’indica a la seva nota de premsa de 9 de juliol, està basat en l’esmentat projecte d’urbanització, i hauria d’implicar necessàriament una ampliació del vial.

esvoranc

L’afectació al llarg de l’avinguda Castellví és un dels punts de Pla que més ens preocupa en l’àmbit mediambiental per l’impacte sobre la riera que suposa.

SOS La Rierada considera que un dels greus problemes que pateix la riera de Vallvidrera és l’artificialització de les seves lleres que suposen els projectes urbanístics aprovats per l’ajuntament de Molins a La Rierada.

En aquest cas, l’ampliació del vial de l’avinguda Castellví suposarà la desaparició de l’estreta franja de bosc de ribera existent que la recorre en el seu curs comú. Creiem que la protecció més acurada i integral de la riera ha de comportar necessàriament el manteniment de totes les àrees possibles amb vegetació de ribera i la millora de totes aquelles on aquesta sigui insuficient o no n’hi hagi, com preveu la normativa relativa a la protecció dels espais que formen part de la Xarxa Natura Unió Europea 2000, recordem que la Riera de Vallvidrera en forma part i està protegida per lleis d’abast internacional.

esvoranc3 Per tant, entenem que aquest esvoranc ha de ser reparat amb tècniques de bioenginyeria natural, no a força de fer-la artificial amb murs de gabions. La seva reparació de manera ambientalment correcta NO podrà realitzar-se si es fa l’esmentat increment de l’ample del vial.
En aquest sentit, des de SOS La Rierada defensem la unificació de la reserva natural parcial de La Rierada-Can Balasc, incloent-hi la riera al seu pas per les zones urbanitzades de La Rierada, ja que entenem que és l’única manera de preservar la seva funció connectora.

Així mateix, cal també que des del Parc de Collserola i altres administracions implicades, es doni compliment a les obligacions establertes pel Decret 146/2010 de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, al seu article 4, entre les quals trobem: “La promoció i el foment de les bases de coneixement necessàries per a la implantació de polítiques de conservació basades en el principi de mínima intervenció o d’intervenció en favor del manteniment o la millora de la integritat ecològica d’aquests indrets, amb especial esment al desenvolupament permanent de línies de recerca científica; La delimitació singular d’activitats considerades incompatibles amb llur preservació, amb especial esment pel que fa a l’explotació de recursos naturals i els efectes de l’ús públic en aquests indrets; L’ordenació i monitoratge de l’ús públic per tal de promoure una correcta aproximació als valors ecològics que contenen”.

esvoranc4Exigim a l’Ajuntament de Molins actuacions de protecció real de la riera en lloc de continuar amb importants afectacions urbanístiques que comporten la reducció de lleres i la construcció de murs al seu voltant.

Aquesta és una immillorable ocasió de demostrar que vol posar-se en el camí real dels canvis de polítiques ambientals que l’actual situació de crisis climàtica i protecció dels espais naturals i les seves masses d’aigua exigeixen.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.