QR3

Bosc de ribera

Font de l'Espinagar

Actualment és un bosc de ribera força implantat, amb avellaners, plataners… La riera de Vallvidrera és l’únic curs d’aigua estable durant pràcticament tot l’any de Collserola. S’alimenta, en part, de les aigües ja depurades de la depuradora de Les Planes.

En els àmbits de la riera és probable trobar exemplars d’amfibis i rèptils com el tòtil (Alytesobstetricans), el gripau corredor (Bufo calamita), el gripau d’esperons (Pelobatescultripes), la reineta meridional (Hylameridionalis), la granota verda (Ranaperezi) o la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), els quals corresponen a especies d’interès comunitari que requereixen d’una protecció estricta atès que es troben incloses en l’Annex IV de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre.

També es poden trobar diferents espècies de ratpenats (Eptesicusserotinus, Miniopterusschreibersii, Myotismyotis, Pipistrelluspygmaeus i Rhinolophusferrumequinum), algunes d’elles en els ambients més forestals, identificades com a espècies de la fauna salvatge autòctona protegides pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Les aus constitueixen el grup més nombrós amb abundància de petits passeriformes com les caderneres (Cardueliscarduelis), el verdum (Carduelischloris), els rossinyols (Lusciniamegarhynchossubsp. megarhynchos), les cueretes blanques (Motacilla alba) i torrenteres (M. cinerea), els tallarols (Sylviassp.), les orenetes comuns (Hirundorustica), els estornells (Sturnusvulgaris) i els pardals comuns (Passerdomesticus) lligats als ambients agrícoles dels seus marges i vores de torrents i rieres.

I què hi volen fer?

En aquest camí idíl·lic i proper a la riera, s’hi vol obrir un carrer asfaltat per donar accés a les construccions que es volen fer al “camp de futbol” (QR 2). Això implicaria la construcció de talussos artificials molt pronunciats. El carrer asfaltat que el projecte preveu arribaria pràcticament fins a la font de l’Espinagar, destruint tot el que ara estàs veient.